Icon--npo Icon--EO Icon--comment Icon--audio Icon--mail Icon--video Icon--image Icon--search Icon--facebook Icon--twitter Icon--snapchat youtube Icon--instagram menu Icon--whatsapp Terug share Icon--theme Icon--location Icon--clock arrow-down Icon--calendar

Partners van The Passion 2018

We danken onze partners voor het mede mogelijk maken van The Passion 2018 in de Bijlmer. Lees hier meer over hun link met The Passion en het thema 'ik zie jou'!

Gemeente Amsterdam Zuidoost

Na acht edities komt The Passion dit jaar naar Amsterdam Zuidoost. Dit stadsdeel, waar de eerste bewoners  precies 50 jaar geleden de sleutel van hun nieuwe huis kregen, is in al zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als decor te dienen voor de eigentijdse muzikale vertolking van het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht. Dit jaar heeft The Passion het thema ‘ik zie jou’.

Nooit eerder werd het verhaal van The Passion verteld vanaf een plek met zo’n gemêleerde bevolking: Amsterdam Zuidoost. Een deel van Amsterdam, waar maar liefst 130 verschillende nationaliteiten samenkomen. Ook de verschillende (migranten) kerken omarmen dit evenement en werken samen in allerlei activiteiten.  The Passion 2018 staat voor diversiteit en verbinding.

De cast is dit jaar onder meer samengesteld met de talenten die Amsterdam Zuidoost kent. Maar liefst 47 rollen worden vertolkt door mensen uit het stadsdeel .

Protestantse Kerk Amsterdam

De Protestantse Kerk Amsterdam is partner van The Passion 2018 omdat het goed is samen met veel andere Amsterdamse kerken vol kleur en vuur naar buiten te treden.

Bij The Passion gaat het om de kern van het evangelie: de betekenis van de dood en opstanding van Jezus voor mensen van vandaag. De Protestantse Kerk Amsterdam geeft Gods liefde in de stad gestalte door het leven te vieren, er voor elkaar en de buurt te zijn, en mee te bouwen mee aan een ‘lieve stad’.

Ook de Protestantse Kerk Amsterdam ‘… is geroepen tot het schenken van koffie en aandacht’, is een luisterplek, een oase in de drukke stad, een plek waar een mens gezien wordt.

Kansfonds

The Passion 2018 in de Bijlmer met het verhaal over omzien naar elkaar sluit naadloos aan bij de missie van het katholieke Kansfonds. Hierin staat omzien naar elkaar centraal, met de focus op kwetsbare mensen. De Bijlmer is een wijk waar veel maatschappelijke problemen zijn en waar Kansfonds veel projecten financiert.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Het kompas van het werk van Kansfonds is het katholiek sociaal denken. Het is een waardevolle inspiratiebron waaruit Kansfonds put om mensen op een eigen en eigentijdse manier te steunen. In de kern vertelt het hoe we naar onszelf en de samenleving kijken: samen leven doe je met elkaar. Een van de uitgangspunten van het katholiek sociaal denken is: ieder mens telt. Ieder mens doet ertoe – om wie hij is. Dat betekent dat iedereen het waard is om naar om te zien. Juist ook de mensen die het moeilijk hebben. Samen zíjn we de samenleving en vormen we een vangnet waarin we elkaar vasthouden en naar elkaar omkijken.

Leger des Heils

Het Leger des Heils is partner van The Passion 2018 omdat dit evenement uitstekend aansluit bij onze missie: het Evangelie van Jezus Christus prediken en in Zijn naam menselijke nood lenigen zonder enige vorm van discriminatie. De laagdrempelige wijze waarop The Passion het lijdensverhaal van Jezus Christus vertelt, met als doel de verlossing van mensen, past bij de manier waarop wij dagelijks invulling geven aan deze missie. 

Het Leger des Heils is een strijdende organisatie. We strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En we strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.

Het thema 'Ik zie jou' vormt eigenlijk de basis van ons handelen. Door de ander in de eerste plaats te zien in zijn/haar persoonlijke omstandigheden en nood, zijn we – met hulp van God – in staat passende oplossingen te bieden voor de zwaksten in onze samenleving. Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. God is nog altijd aan het werk in deze wereld, in en door mensen. Hij kan hen inspireren. Door Zijn Geest, kunnen we iets van (de nood) van de ander zien en kunnen we iets van God aan elkaar laten zien. 

De Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk is al vanaf het begin betrokken bij The Passion. Omdat de kerk het belangrijk vindt dat het eeuwenoude Evangelie op vernieuwende manieren verteld wordt. Ook in de huidige tijd is het paasverhaal een inspiratiebron. Een verhaal van geloof, hoop en liefde. Door The Passion worden grote groepen mensen bereikt, het is al jaren een successtory.

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.

'Ik zie jou' is een prachtig thema. Het geeft precies de kern van het Evangelie weer: God ziet ons en vraagt ons elkaar lief te hebben. Om samen te leven vanuit het visioen van een Koninkrijk dat komt, en waar we nu al deel van kunnen zijn. 

Verus

Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland is partner van The Passion. Het verhaal van dit jaar ‘omzien naar elkaar’ past prachtig bij de Week van de Hoop, die Verus van 19 t/m 25 maart landelijk organiseert. De Week van de Hoop heeft dit jaar het thema “het delen van hoop”. Samen met alle scholen in Nederland willen we laten zien wat voor mooie initiatieven er ontstaan als kinderen hoop delen in hun eigen buurt, dorp of stad. Met de Week van de Hoop creëren we zo gezamenlijk een positieve beweging in onze maatschappij. We hebben hiervoor speciaal lesmateriaal ontwikkeld, afgestemd op de verschillende niveaus in het primair -en voortgezet onderwijs. De Week van de Hoop is in 2017 voor het eerst georganiseerd. In dat jaar participeerde er bijna 400 scholen en 100.000 leerlingen.

Verus wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs met geloof, hoop en liefde als solide basis. Onderwijs dat gericht is op de (brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom zijn ruim 4.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij ons aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving.

Tear

Het verhaal van The Passion is de bron en basis van al ons werk als ontwikkelingsorganisatie. Wij geloven dat gebroken relaties ten diepste de oorzaak zijn van armoede en onrecht in de wereld. Waar herstel van die relaties plaatsvindt, tussen God en mensen en tussen mensen onderling, kan armoede en onrecht worden uitgebannen. Een hervertelling van de Paasgeschiedenis voor een groot publiek maken we daarom heel graag mede mogelijk.

Dat The Passion dit jaar in De Bijlmer gesitueerd is, motiveert ons nog eens extra. Wij vinden dat de stem van christenen uit andere continenten meer ruimte mag hebben in Nederland. Kerken in Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn vaak veel beter dan wij in staat om het evangelie te verbinden aan het dagelijkse leven. Daar kunnen wij van leren. Heel mooi dus dat nu de schijnwerpers gericht zijn op een plek waar talloze christenen uit de zuidelijke continenten actief zijn. Vanuit Tear onderhouden we al jaren warme contacten met migrantenkerken. Een van onze ambassadeurs is voorganger Moses Alagbe.

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We helpen, geven trainingen en steunen initiatieven die mensen in staat stellen weer in hun kracht te gaan staan. We sluiten altijd aan bij de eigen plannen en dromen van mensen en moedigen ze aan die met eigen middelen en creativiteit waar te maken. Zelfvertrouwen opbouwen en mensen zelf verantwoordelijkheid geven. Het werkt, en het is typisch Tear.

Wij zien recht doen als een opdracht van God en dus helpen we waar we kunnen, ongeacht huidskleur, ras, geloof of sekse. We bieden hulp via een netwerk van lokale kerken en christelijke organisaties. Zij kennen de cultuur, staan dicht bij de mensen en zijn dus bij uitstek geschikt om voor duurzame verandering te zorgen.
Tegelijkertijd moedigen we mensen aan om hier het verschil te maken in hun dagelijks leven. Elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek, slaafvrije chocolade of het delen van je geld maakt de wereld weer iets mooier.

Kijken is heel belangrijk in het werk van Tear. De blik waarmee je naar jezelf en naar je eigen situatie kijkt is levensbepalend. Waar mensen ontdekken dat ze echt een geliefd kind van God zijn, dat God met liefdevolle ogen naar ze kijkt, ontstaat er verandering. Je gaat dan anders naar je omgeving kijken en ontdekt hulpbronnen die God je al gegeven heeft. Vervolgens kijk je ook anders naar de mensen om je heen. ‘Ik zie jou’ vinden we een prachtig thema! Kijk ook op www.tear.nl/wiebenjij